Mitä psykoterapia on?

Psykoterapia on tavoitteellista ammatillista toimintaa, joka pohjautuu vakiintuneeseen ja koeteltuun psykologiseen tietopohjaan. Psykoterapeutin ammattinimike on terveydenhuollon nimikesuojattu ammatti. Psykoterapiassa on kyse sopimukseen perustuvasta, luottamuksellisesta vuorovaikutuksellisen yhteistyön prosessista potilaan/asiakkaan ja työntekijän välillä.

Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkistä oireilua ja lisätä hyvinvointia ja toimintakykyä. Tavoitteena on psyykkisen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä ihmisen omien valmiuksien lisääntyminen ratkaista ongelmia. Muutos tapahtuu itseymmärryksen, uusien näkökulmien ja ongelmien käsittelemiseen liittyvien valmiuksien lisääntymisen myötä.

Psykoterapia on todettu vaikuttavaksi hoitomuodoksi. Psykoterapia helpottaa toipumista oireilusta, parantaa toimintakykyä ja antaa välineitä selviytyä myöhemmistä ongelmista.

Psykoterapian puitteista ja tavoitteista voidaan yhdessä sopia kirjallisessa hoitosopimuksessa.


Psykodynaaminen/psykoanalyyttinen psykoterapia

Psykodynaaminen psykoterapia perustuu kokonaisvaltaiseen käsitykseen ja teoriaan ihmisen kasvusta ja kehityksestä. Työskentelyn pääpaino on nykyisissä tapahtumissa ja ihmissuhteissa. Ihmisen kokemisen tavoissa on kuitenkin läsnä menneiden tapahtumien vaikutteita. Ne aikaisemmat kokemukset, jotka liittyvät nykyisin koettuihin ongelmiin on mahdollista käsitellä kannattelevassa terapeuttisessa hoitosuhteessa.  

Psykodynaamisessa ajattelussa nähdään, että psyykkisten oireiden taustalla on joko osin tai kokonaan tiedostamattomia asioita. Tietoisen lisäksi on mahdollista tavoitella myös sitä, mikä tiedostamattomasti liittyy koettuihin vaikeuksiin. Terapiassa pysähdytään kuuntelemaan omaa itseä, omia tunteita, ajatuksia ja tarpeita. Tavoitteena on mielestä poissuljettujen puolien liittäminen osaksi minuutta ja eheytyminen itseymmärryksen lisääntymisen kautta. 

Psykodynaaminen psykoterapia sopii monenlaisiin vaikeuksiin ja elämänkriiseihin. Se on tarpeen mukaan joustavaa terapiaa, jossa muotoutuu tilanteeseen parhaiten sopiva  työskentelyote. Terapian onnistumiselle on tärkeää, että yhteistyösuhde on toimiva. Yleensä alussa käytetään noin 2-5 käyntiä siihen, että arvioidaan tilannetta, hoidon tavoitteita ja yhteistyön mahdollisuuksia.